Dịch vụ thành lập doanh nghiệp - Công ty TNHH tư vấn Blue

Đặc điểm công ty cổ phần

Trong tất cả các loại hình doanh nghiệp quý vị lựa chọn để thành lập công ty(Công ty hợp danh, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân,...) công ty cổ phần là loại hình phổ biến nhất. Nhằm giúp quý vị hiểu rõ hơn về loại hình doanh nghiệp này, luật Blue xin chia sẻ một số thông tin về đặc điểm công ty cổ phần như sau:

Tham khảo ==> Thành lập công ty tại Thanh Hóa

Khái niệm công ty Cổ phần :
 
Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau là cổ phần và được phát hành ra ngoài thị trường nhắm huy động vốn tham gia đầu tư từ mọi thành phần kinh tế. Người sở hữu cổ phần được gọi là các cổ đông.
Hình minh họa

Đặc điểm về cổ đông sáng lập, cổ đông phổ thông của công ty cổ phần
 
Công ty cổ phần (CTCP) là loại hình đặc trưng của công ty đối vốn, vốn của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông công ty cổ phần.
Theo luật doanh nghiệp 2014 đã có sự khác nhau về khái niệm cổ đông sáng lập của công ty cổ phần theo đó: Chỉ những cổ đông tham gia góp vốn tại thời điểm thành lập công ty cổ phần mới được coi là cổ đông sáng lập và có tên trên giấy xác nhận nội dung đăng ký doanh nghiệp (Trước kia theo luật doanh nghiệp 2005 thì cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong 03 năm đầu cũng được coi là cổ đông sáng lập). Do vậy nếu bạn nhận chuyển nhượng cổ phần thì nên tính đến việc thông tin mình sẽ không được ghi nhận trên các giấy tờ của công ty bởi nhiều trường hợp người góp vốn mong muốn có tên để thực hiện một số giao dịch nhất định hoặc đơn thuần là mong muốn được ghi nhận tên trên giấy phép đăng ký doanh nghiệp cho chắc chắn. Đối với công ty TNHH thì thành viên công ty luôn có tên trên giấy phép đăng ký doanh nghiệp.
Luật Doanh nghiệp không giới hạn các cổ đông của CTCP mà chỉ quy định số cổ đông tối thểu. Số lượng cổ đông tối thiểu (ít nhất là ba), theo đó, cá nhân , tổ chức không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 18 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đều có quyền tham gia vào CTCP. Quyền sở hữu cổ phần là căn cứ xác lập tư cách cổ đông của người góp vốn.

Đặc điểm về tư cách pháp nhân
 
Theo Bộ luật dân sự 2015 thì một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: “Được thành lập hợp pháp; có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập”. Đối với công ty cổ phần, đã thỏa mãn các điều kiện nêu trên, như vậy CTCP là một công ty có tư cách pháp nhân. Trong qua trình hoạt động của mình, công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty; Với tư cách là một pháp nhân, thông quan đại diện của mình, công ty có thể trở thành nguyên đơn hoặc bị đơn dân sự trong các quan hệ của mình, và vơi tư cách là một pháp nhân, công ty có quyền sở hữu tài sản riêng còn các cổ đông chỉ được sở hữu cổ phần công ty mà không có bất cứ quyền sở hữu nào đối với tài sản của công ty.

Đặc điểm về chế độ chịu trách nhiệm
 
Khác với chế độ chịu trách nhiệm vô hạn trong doanh nghiệp tư nhân, chế độ chịu trách nhiệm của CTCP là trách nhiệm hữu hạn. CTCP phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty bằng tài sản của công ty. Các cổ đông chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Tuy nhiên thời hạn góp vốn hiện nay chỉ là 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hết thời hạn này công ty không thông báo với phòng đăng ký kinh doanh về việc chưa góp đủ vốn thì coi như đã góp đủ. Khi phát sinh tranh chấp về trách nhiệm của cổ đông với công ty, nếu cổ đông lấy lý do chưa góp vốn để xin được miễn trừ trách nhiệm thì rất khó để được Tòa án chấp thuận.

Đặc điểm về vốn điều lệ của công ty cổ phần
 
Vốn điêu lệ CTCP là tập hợp các phần vốn do các cổ đông góp và được ghi vào Điều lệ công ty. Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Giá trị mỗi cổ phần gọi là mệnh giá cổ phần và được phản ánh trong cổ phiếu. Một cổ phiếu có thể phản ánh mệnh giá của một hoặc nhiều cổ phần. Việc góp vốn vào công ty được thực hiện bằng cách mua cổ phần, mỗi cổ đông có thể mua nhiều cổ phần.

Đặc điểm về chuyển nhượng vốn
 
Ở CTCP, các cổ đông không được quyền tự do chuyển nhượng cổ phàn của mình cho người khác, trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết và cổ phần phổ thông của các sáng lập viên trong ba năm đầu kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  Khi có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần trong 03 năm đầu các cổ đông phải chào bán cho các cổ đông còn lại và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông công ty khi được công ty chấp thuận. Các hạn chế về chuyển nhượng cổ phần được dỡ bỏ sau 03 năm đầu và các cổ đông khi này được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần.

Đặc điểm về phát hành chứng khoán
 
Trong quá trình hoạt động CTCP có quyền phát hành chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu để huy động vốn. Chính vì thế CTCP là loại hình công ty có khả năng huy động vốn rất lớn. Chính cơ chế huy động linh hoạt này đã tạo điều kiện ch những cá nhân với số tiền nhỏ cũng có cơ hội đầu tư và hưởng lợi. Cơ chế huy động vốn này còn giúp cho CTCP có khả năng củ động được về nguồn huy động vốn mỗi khi cần nguồn vốn lớn tham gia các hoạt động đầu tư của công ty, sự chủ động này góp phần quan trọng trong sự thành công của loại hình doanh nghiệp này so với các loại hình doanh nghiệp khác trong đó có công ty TNHH.

Mọi vấn đề vướng mắc liên quan đến thành lập doanh nghiệp nói chung và thành lập công ty cổ phần nói riêng, quý vị hãy liên hệ luật Blue để được chuyên gia tư vấn miễn phí.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN